الف- درجاهای خالی  کلمات مناسب بنویسید.

1- در اثر سرد شدن ما گما ، کانی های ................. بوجود می آیند .

2- آنزیم ها موادی هستند که کار آن ها کمک به انجام تغییرهای .................. ( فیزیکی – شیمیایی) روی غذا است . هر آنزیم بر روی ....................... ( همه ی مواد – مواد مشخص ) تأثیر می کند .

3- به مایعی که از نفرون خارج می شود ..................... می گویند .

4- به ترکیب شدن یک ماده با اکسیژن ................ می گویند .